Natuurlijk! de Klepper, ruimte om te leren.

Uw kind op de Klepper

 

Schoolondersteuningsprofiel Obs De Klepper – jan 2023 (1)

Hieronder leest u een samenvatting van ons schoolondersteuningsprofiel.

Ruimte om te leren!

Inhoudsopgave:

 1. Het profiel van Openbare basisschool De Klepper
 2. Passend onderwijs voor elke leerling
 3. Passend onderwijs in onze school
 4. Onze ontwikkelambities passend onderwijs

1.Het profiel van Openbare basisschool De Klepper

De Klepper is een moderne dorpsschool. De kinderen zitten altijd in een combinatieklas. Alle leerlingen kennen elkaar. We zijn er voor alle kinderen uit Zoelmond en omgeving. Onze leerkrachten zijn zeer ervaren in omgaan met verschillen:

 • ze zijn gewend om hun aandacht te verdelen tussen verschillende leerjaren in een lokaal;
 • binnen ieder leerjaar wordt elk kind zoveel mogelijk op zijn eigen niveau aangesproken;
 • als uw kind extra steun nodig heeft krijgt het die van de leerkracht. Wanneer dit niet toereikend is wordt er zo mogelijk  individuele hulp of in een groepje door onze onderwijsassistente aangeboden;
 • als uw kind extra uitdaging nodig heeft, krijgt het die in eerste instantie van de leerkracht.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ontwikkelen. Ieder kind zoveel als het aankan. Behalve ons lesprogramma is ook ons schoolgebouw hierop ingericht. De kinderen kunnen gemakkelijk met een groepje bij elkaar zitten zonder dat andere kinderen daar last van hebben. Ieder leslokaal heeft namelijk een aparte samenwerkruimte.

2.Passend onderwijs voor elke leerling

Passend onderwijs is onderwijs dat bij uw kind past. Of uw kind nu moeite heeft met leren, een beperking heeft  of juist extra uitdaging nodig heeft. Vanaf 1 augustus 2014 moet iedere basisschool in Nederland passend onderwijs aanbieden aan ieder kind. Dat hoeft niet per se op de eigen school, maar wel zo dicht mogelijk in de buurt.

Wat betekent passend onderwijs voor u en uw kind?

Voor u betekent dit dat u naar een basisschool dicht in uw buurt kunt stappen. De Stichting BasisBuren, waar de Klepper deel van uitmaakt, is verplicht om kinderen passend onderwijs aan te bieden. Op de eigen school, of op een school in uw omgeving.

Als uw kind geen speciale behoeften heeft, verandert er niet zoveel. Behalve dat uw kind mogelijk in een groep komt met kinderen die wel een speciale behoefte hebben.

Heeft uw kind een speciale behoefte, dan is de kans groter dat het op een “gewone” school terecht kan. Er blijven speciale scholen voor kinderen die niet op een reguliere basisschool terecht kunnen.

De schoolbesturen in de Betuwe hebben de handen ineengeslagen om passend onderwijs te realiseren. In het samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) dragen de schoolbesturen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsvoorzieningen in de regio.

Uitgangspunt van alle betrokkenen in het samenwerkingsverband is dat kinderen zoveel mogelijk op de reguliere basisschool in de eigen leefomgeving met succes het onderwijs kunnen doorlopen. Dit lukt niet altijd en sommige kinderen zijn aangewezen op een school voor gespecialiseerd basisonderwijs (speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs). Het samenwerkingsverband stelt vast of een leerling toelaatbaar is tot deze vorm van onderwijs en werkt daarom nauw samen met deze onderwijsinstellingen. De zorg voor leerlingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Daarom werken de scholen van het samenwerkingsverband intensief samen met de gemeenten en met de partners uit de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp.

Kan uw kind bij ons terecht?

Heeft uw kind geen speciale behoefte, dan kan het op De Klepper terecht. Maar ook als uw kind wel een speciale zorgvraag heeft, kan het vaak op De Klepper terecht. Wilt u meer informatie? Maakt u dan een afspraak met ons voor een gesprek. Als wij op De Klepper niet kunnen bieden wat uw kind nodig heeft, dan vertellen we u duidelijk waarom dat zo is. Samen met u zoeken we dan naar een andere oplossing, zo dicht mogelijk in de buurt.

3.Passend onderwijs in onze school

Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat

In onze school bieden wij de leerlingen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. De onderwijsondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Wij doen veel in onze school om de leerlingen passend onderwijs te geven. Wij beschikken over diverse mogelijkheden om extra ondersteuning te geven aan de leerlingen die dit nodig hebben. Het team van De Klepper kan veel doen, maar niet alles. Sommige leerlingen hebben heel specialistische ondersteuning nodig vanuit een (zeer) specifieke onderwijsbehoefte. Ook kan het zijn dat er in een groep veel kinderen met een speciale onderwijsbehoefte zitten. Bij aanmelding van kinderen met een specifieke zorgvraag onderzoeken we op De Klepper of we hetgeen uw kind nodig heeft  kunnen bieden in de betreffende groep.

We beschrijven in dit schoolondersteuningsprofiel wat we in onze school kunnen bieden en waar onze grenzen liggen. We beschrijven wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat. Dit markeert de situatie waarbij we in samenspraak met ouders (verzorgers) op zoek gaan naar een andere meer passende leeromgeving voor de leerling. Daarbij staat het belang van de groep voorop. We merken in de praktijk dat het intensief samenwerken en open communiceren met de ouders, van essentieel belang is. Wij besteden hier veel aandacht aan.

Op De Klepper onderscheiden we twee niveaus van onderwijs en ondersteuning.

 • Basisondersteuning

Wij bieden een onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) dat aansluit op de kerndoelen voor het basisonderwijs. De leerkrachten verzorgen het onderwijsprogramma waarbij zij zoveel mogelijk inspelen op de verschillen tussen de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.

 • Plusondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. We zetten voor deze leerling een passend arrangement in. Eventueel worden hiervoor de middelen (expertise en/of geld) vanuit het samenwerkingsverband ingezet. We leggen de extra ondersteuning die wij de leerling geven vast in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Met de ouders bespreken we dit ontwikkelingsperspectief en stellen dit in samenspraak vast.

Van het samenwerkingsverband (BePO) ontvangt ons schoolbestuur jaarlijks een geldbedrag voor de uitvoering van passend onderwijs in de school (budget plusondersteuning). Wij zetten deze middelen in voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

We geven onderwijs en ondersteuning van goede kwaliteit

De onderwijsondersteuning die wij onze leerlingen bieden is van een goede kwaliteit. Wij hanteren in onze school de kwaliteitsstandaard die we binnen het samenwerkingsverband hiervoor hebben opgesteld en vastgesteld en die aansluit op de landelijke normen van de onderwijsinspectie. We onderscheiden de volgende kwaliteitsaspecten:

Opbrengsten

De opbrengsten van ons onderwijs liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van onze leerlingpopulatie verwacht mag worden.

 • De taalresultaten liggen op dit niveau.
 • De rekenresultaten liggen op dit niveau.
 • De sociale competenties van onze leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht.
 • Onze leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar.
 • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.

Onderwijsleerproces

De wijze waarop wij het onderwijsleerproces op OBS De Klepper vorm geven heeft de volgende kenmerken.

 • De leerstofinhouden die we aanbieden bereiden onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de samenleving.
 • Onze leerkrachten geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken.
 • Ons schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen.
 • Onze leerkrachten leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken.
 • Onze leerkrachten stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
 • Op De Klepper vormt onze grondwet de basis voor de omgang met elkaar:
 • iedereen is anders en dat is goed;
 • we geven elkaar ruimte om te leren;
 • we zorgen natuurlijk voor elkaar en voor de omgeving.

Opbrengstgericht werken & extra ondersteuning

Wij werken in onze school planmatig/ systematisch aan het bieden van de onderwijsondersteuning aan onze leerlingen die zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onze leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen.

 • Wij gebruiken hiervoor een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.
 • Onze leerkrachten volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen.

Ondersteuningsstructuur

De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra ondersteuning in de vorm van een arrangement.

 • Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.
 • Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens stellen we, wanneer dit van belang is voor deze leerlingen, een plan of een ontwikkelingsperspectief op en bepalen aan de hand hiervan de aard van de extra ondersteuning.
 • De leerkracht voert de extra ondersteuning uit, eventueel in samenwerking met andere teamleden en/of expertise van ‘buiten’.
 • Wij evalueren regelmatig de effecten van de geboden extra ondersteuning.
 • Onze school maakt gericht gebruik van de diensten van gespecialiseerde collega’s van BasisBuren, van de schoolconsulent van BePo, Kentalis of andere zorgverleners, wanneer de eigen expertise ontoereikend is voor het opstellen en/of uitvoeren van het beoogde arrangement.

 

Kwaliteitszorg

Onze school hanteert een systeem van kwaliteitszorg met de volgende kenmerken.

 • Het schoolteam heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van onze leerlingpopulatie.
 • We evalueren periodiek de resultaten van het geboden onderwijs en de ondersteuning aan onze leerlingen.
 • We werken systematisch aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.
 • Onze school legt jaarlijks verantwoording af over de gerealiseerde onderwijskwaliteit aan belanghebbenden waaronder het samenwerkingsverband.

Wij zetten specialistische programma’s en expertises in 

In onze school werken we in het team intensief samen om onderwijs en ondersteuning op het beoogde kwaliteitsniveau te bieden aan leerlingen. Informatie over ons reguliere aanbod treft u aan in de schoolgids. Binnen het schoolteam hebben we de beschikking over onderstaande specialistische aanpak, programma’s en expertises.

 

 • De Klepper wil dat alle kinderen zich veilig voelen op school. Dit is een voorwaarde om te leren en zelfstandig te worden. Met het programma ‘De vreedzame school’ leert uw kind hoe je prettig samenwerkt en samenleeft, wat ervoor nodig is om je veilig te voelen en hoe je omgaat met conflicten.
 • De Klepper heeft een aanpak voor kinderen die meer uitdaging in het leren nodig hebben. Wij bieden leerlingen, die dit nodig hebben extra uitdaging in en/of buiten de groep en compacten het reguliere oefenmateriaal als zij minder oefening nodig hebben. Als kinderen méér nodig hebben, zoeken wij gericht binnen de Stichting naar alternatieven die aansluiten bij de mogelijkheden/interesses van de leerling (bijvoorbeeld deelname aan Plusklas elders).
 • In geval van leerachterstanden/cognitieve belemmeringen, kunnen kinderen een eigen leerlijn volgen: dit betekent dat wij de doelen, aanpak en (digitaal) lesmateriaal aanpassen aan het niveau van de leerling.
 • De Klepper beschikt over ervaren onderwijsassistent(en) die aan groepjes kinderen of aan individuele kinderen het aanbod preteachen en/of reteachen. Deze ondersteuning wordt voornamelijk ingezet als een kind in aanmerking komt voor een arrangement. In deze ondersteuning wordt bijvoorbeeld gebruikt gemaakt van programma’s als SPRINT of de DMT-oefenmap om reken- en leesvaardigheden te automatiseren.
 • Wij werken systematisch aan de preventie van lees- en spellingsproblemen met het programma BOUW! in de groepen 2, 3 en 4. Indien lees- en spellingsproblemen in de midden- en bovenbouw hardnekkig zijn werken wij volgens protocol op zorgniveau 2 en 3. Dat wil zeggen dat kinderen intensiever lees- en spellingsonderwijs krijgen in de groep (zorgniveau 2). Óf , als er te weinig groei is, hulp krijgen in een klein groepje buiten de groep voor minimaal een half jaar, 1 uur verdeeld over de week  (zorgniveau 3). Op zorgniveau 3 bieden wij hulp bij het (beter) leren lezen van woorden en teksten met de DMT-oefenmap en materiaal uit de methode Estafette/ teksten van Nieuwsbegrip. Als dit geen effect heeft en kinderen laten langdurig zeer zwakke resultaten zien, dan verwijzen wij naar het dyslexieloket van BePo . De Klepper werkt samen met Opdidakt. Opdidakt biedt dyslexiebehandeling aan onder schooltijd op De Klepper in geval van ernstige enkelvoudige dyslexie.
 • De Klepper heeft ervaring op het gebied van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen. Wij werken samen met de GGD (logopedische screening), Kentalis en met meerdere logopedisten in de regio. In overleg met ouders en logopedisten organiseren wij de logopedische hulp, indien mogelijk, op school.
 • De Klepper organiseert jaarlijks een sociale vaardigheidstraining of ‘Rots en Watertraining’, als dit binnen het budget van de school past, als er voldoende deelnemers zijn en als deskundige trainers gevonden kunnen worden. Doel is de weerbaarheid en/of sociale vaardigheden van kinderen te vergroten.
 • De Klepper heeft ervaring met kinderen met ADHD, autisme (ASS), angstproblematiek (o.a. faalangst). Deze kinderen kunnen wij over het algemeen goed onderwijs bieden, als er sprake is van enkelvoudige problematiek, een nauwe samenwerking met ouders en betrokkenheid van artsen/psychologen of andere jeugdhulpverlening.
 • De Klepper werkt, indien nodig, samen met de gemeente en instellingen voor jeugdzorg om voor kinderen en gezinnen een integraal plan te maken. Hierin hebben onze schoolarts, de schoolverpleegkundige (GGD) en het STIB (gemeente Buren) een belangrijk aandeel.
 • Ons gebouw is zeer geschikt voor passend onderwijs: de school is modern, ruim en rolstoeltoegankelijk. Alle lokalen hebben een samenwerkruimte, waar kinderen in groepjes kunnen samenwerken of individuele begeleiding kunnen krijgen. Er is een extra, rustige, ruimte voor ondersteuning naast de teamkamer.  De patio, waar alle lokalen op uitkomen, biedt mogelijkheden om stil en rustig te werken. Veel kinderen vinden dit prettig. De Klepper beschikt over een verzorgingsruimte/invalidentoilet.

Wij trekken samen op met ouders

Ouders zijn voor ons partners. Wij trekken samen met hen op zeker wanneer het gaat om het inzetten van onderwijsondersteuning voor hun kinderen. Wij informeren ouders doorlopend over de vorderingen van hun kind en betrekken hen tijdig wanneer wij signaleren dat extra ondersteuning nodig is. De samenwerking met ouders concretiseren wij als volgt:

 

 • in de schoolgids staat vermeld hoe wij ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind;
 • in geval van zorgen, bespreken wij dit met ouders. Wij vragen ouders om de leerkracht te informeren, als het niet goed gaat met hun kind. Het is belangrijk om er samen ‘snel bij te zijn’ en actie te kunnen ondernemen;
 • als er zorgen zijn en/of als er aanpassingen in de aanpak nodig zijn, kan de leerkracht de intern begeleider inschakelen om mee te denken. Bij de kinderen die plusondersteuning krijgen, is de intern begeleider betrokken en vaak ook aanwezig bij oudergesprekken;
 • de school verschaft geen informatie over leerlingen aan derden, zónder dat de ouders hiervan op de hoogte zijn. Ouders moeten toestemming geven om mondelinge of schriftelijke informatie te delen;
 • ouders krijgen een afschrift van verslagen die de school of andere begeleiders (in opdracht van de school) maken in het kader van plusondersteuning of ambulante begeleiding;
 • als er een ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt opgesteld, is er intensief overleg met de ouders. We bespreken de inzet, stellen doelen en ouders zetten jaarlijks hun handtekening onder het plan. In het OPP is vastgelegd op welke momenten overleg plaatsvindt gedurende het schooljaar;
 • ouders hebben recht op inzage in het leerlingdossier en kunnen hiervoor een afspraak maken met de directeur of de intern begeleider;
 • als zaken niet goed zijn gelopen, stellen wij het op prijs als ouders dit met ons bespreken. Wij staan open voor feedback. Als wij er samen niet uitkomen, kunnen ouders een beroep doen op de klachtenregeling. Zie voor informatie de schoolgids.

Wij zetten speciale ondersteuning in als De Klepper niet kan bieden wat de leerling nodig heeft

Het is niet altijd mogelijk om alle kinderen onderwijs te geven op OBS De Klepper, zelfs niet met een intensief arrangement. Soms is een kind beter op zijn of haar plek in een gespecialiseerde onderwijsomgeving of vragen de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling méér dan De Klepper kan bieden. Het samenwerkingsverband BePo heeft enkele scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Dit is speciale ondersteuning.

Wij bekijken altijd zorgvuldig, sámen met ouders of we aan de onderwijsbehoeften van een kind kunnen voldoen. Onze houding is hierbij dat we in eerste instantie zoeken naar mogelijkheden: wat kan wél. Voorop staat dat er in de groepen een goede, positieve leersituatie moet zijn en blijven voor iedereen. Het welbevinden en de groei van het kind, van de groep en/of van de leerkracht mag niet in het geding komen.

Meestal spelen er één of meerdere factoren die de grens van onze mogelijkheden bepalen:

 • de stoornis/problematiek is te intens en/of te complex van aard en/of vraagt een té specialistische aanpak, die de mogelijkheden van het team overstijgt;
 • de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van het kind zijn onvoldoende om in de groep mee te kunnen doen;
 • er is dermate veel aandacht en zorg van de leerkracht nodig voor dit specifieke kind, waardoor er te weinig aandacht aan de hele groep kan worden geboden;
 • het welzijn en/of de veiligheid van de groep wordt belemmerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstige gedragsproblemen;
 • stagnatie in het leerproces van het kind: het hebben van een onvoldoende ontwikkelingsperspectief. In dergelijke gevallen gaan wij samen mét ouders andere onderwijsmogelijkheden onderzoeken;
 • de samenstelling en/of situatie van de groep laat niet toe dat de leerling geplaatst wordt;
 • de mogelijkheden om intensief met ouders en/of externe zorgpartners samen te werken zijn te beperkt. Er kan bijvoorbeeld een ‘grens’ zijn aan onze mogelijkheden, als er onvoldoende wederzijds begrip is tussen school en ouders of als de zorg teveel coördinatie van de school vraagt;
 • de financiële en/of personele mogelijkheden van De Klepper zijn ontoereikend om de leerling op te vangen en hulp te bieden. Er is een begrensd budget voor passend onderwijs, waarbinnen wij niet op elk moment ruimte hebben om passende maatregelen voor individuele kinderen te treffen. Ook kan er sprake zijn van personeelsgebrek.

In de afgelopen jaren passend onderwijs heeft ons team ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende onderwijsbehoeften van kinderen. Meestal lukt het, thuisnabij, op onze eigen school om kinderen de adequate ondersteuning te bieden. Onze ervaring is dat wij in enkele gevallen niet aan de onderwijsbehoeften van kinderen konden voldoen.

Speciale ondersteuning en speciale scholen

Wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere meer passende leeromgeving voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de BePO regio en wanneer dit nodig is buiten de regio. Deze scholen bieden ‘speciale ondersteuning’.

Speciale ondersteuning is bedoeld voor de leerling met zeer specifieke onderwijsbehoeften. Dit maakt het noodzakelijk dat deze leerling gebruik maakt van een tijdelijke of langdurige begeleiding in een zeer gespecialiseerde onderwijsvoorziening. Wij kunnen gebruik maken van de volgende voorzieningen:

 • Scholen voor speciaal (basis)onderwijs die in de BePO regio gevestigd zijn.

Deze scholen bieden (zeer) gespecialiseerde onderwijsondersteuning voor:

 • Leerlingen met een sterke verstandelijke beperking;
 • Leerlingen met meervoudige beperkingen;
 • Leerlingen met een complexe sociale gedragsproblematiek;
 • Leerlingen met een ernstige concentratie problematiek;
 • Leerlingen met een grote leerachterstand (taal, lezen, rekenen).
 • Scholen voor speciaal (basis)onderwijs die buiten de BePO regio gevestigd zijn en waarmee BePO een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Deze scholen bieden (zeer) gespecialiseerde onderwijsondersteuning voor:
 • Leerlingen met ernstige lichamelijke beperkingen;
 • Leerlingen met een ernstige visuele beperking;
 • Leerlingen met een ernstige auditieve en/of communicatieve beperking;
 • Langdurig zieke kinderen en kinderen met een ernstige vorm van epilepsie.

4.Onze ontwikkelambities passend onderwijs

De kwaliteit is goed en dat willen we zo houden

Onze school biedt onderwijs en ondersteuning van goede kwaliteit. We spannen ons doorlopend in deze kwaliteit op het beoogde niveau te houden en daar waar nodig en/of wenselijk te verbeteren. Dit doen we door o.a. de expertise van onze leraren te vergroten en onze onderwijsprocessen nog beter te laten aansluiten op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Verbeteragenda

Wij hebben in het team voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld, de beoogde kwaliteitsverbetering te focussen op:

 • het vergroten van onze deskundigheid voor de begeleiding van TOS-leerlingen: aandacht voor leesbegrip, waaronder woordenschat. We maken gebruik van de expertise en het cursusaanbod van Kentalis;
 • het vergroten van onze deskundigheid met betrekking tot leerlingen met gedragsproblemen;
 • jaarlijks wordt er in het team besproken welke verbeteringen we nodig achten voor het behoud van de kwaliteit van ons onderwijs aan alle leerlingen. Deze verbeterpunten worden opgenomen in het betreffende jaarplan. De focus zit dit jaar met name op rekenen: er is een nieuwe methode/aanpak en we zijn bezig met de invoering van het programma ‘Met sprongen vooruit’. Meerdere leerkrachten professionaliseren zich hierin met als doel de rekenvaardigheden (vooral de basis m.b.t. getallen en bewerkingen en het automatiseren daarvan) op een hoger plan te krijgen;
 • uitbouwen van onze kennis met betrekking tot de aanpak van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag en executieve functies (bv. taakaanpak, organiseren en plannen van werk);
 • uitbouwen van digitale mogelijkheden m.b.t. ondersteuning aan kinderen, denk aan digitaal toetsen, gebruik van software voor verwerking van leerstof Pluspunt en Taal Actief en invoering van compensatieprogramma ‘Read & Write’ voor kinderen met zeer ernstige dyslexie;
 • de verdere uitbouw van verbindingen met partners in onderwijs en externe zorg. Bijvoorbeeld de samenwerking met gespecialiseerde collega’s van BasisBuren en het scholencluster Buren-West, logopedisten, STIB, voorschoolse educatie. We hebben al flinke stappen gezet in ons scholencluster, in de samenwerking met BePo, Kentalis, Opdidakt, Buitenpret en de gemeente Buren, maar het netwerk kan nog beter en soepeler draaien;
 • in samenwerking met bestuur en samenwerkingsverband werken aan snelle en betere oplossingen voor kinderen in de knel. Het duurt soms te lang met téveel procedures en documenten, voordat kinderen een passende onderwijsplek hebben;
 • systematisch evalueren en lessen trekken uit situaties die wel en soms minder goed lopen.