Natuurlijk! de Klepper, ruimte om te leren.

Ouders MR&OR

Betrokkenheid van ouders bij de school
Een goede samenwerking tussen school en ouders is van essentieel belang. Beide zijn tenslotte betrokken bij de opvoeding van het kind. Kinderen voelen zich beter thuis op school als hun ouders op de hoogte zijn van wat er op school gedaan wordt en daar ook bij betrokken worden. Daarom laten we de ouders regelmatig weten welke activiteiten er op school plaatsvinden.

Betrokkenheid van school bij kinderen en hun omgeving
Om goed in te kunnen spelen in de belevingswereld van de kinderen, vinden wij het van groot belang op de hoogte te zijn/blijven van het wel en wee van de kinderen. Wij vragen u daarom ons regelmatig te informeren.

Informatie aan ouders over het onderwijs en de school
Tijdens het schooljaar ontvangen ouders regelmatig een digitale nieuwsbrief.

Via de schoolgids geven we informatie over het nieuwe schooljaar zoals: schooltijden, adressen, vakanties, ouderbijdrage, enz. In deze schoolgids kunnen foto’s worden opgenomen van activiteiten. Uw kinderen kunnen op deze foto’s voorkomen. Als u bezwaar maakt tegen het publiceren (via schoolkrant, – gids of website) van foto’s waarop uw zoon of dochter staat, moet u dit op school aangeven.
Onze school heeft een eigen website. U kunt via http://www.basisburen.nl doorlinken naar de school. Daar vindt u informatie over de school.
Aan het begin van elk schooljaar wordt een informatieavond georganiseerd waarop door de leerkrachten informatie over de groepen wordt gegeven.
Twee keer per jaar zijn er contactavonden, in november en in maart. In november noemen we dit een startgesprek. In maart betreft dit een gesprek n.a.v. het rapport. Als er bij het eindrapport aanleiding is voor een gesprek, kan daarvoor een afspraak worden gemaakt.
Tussen de rapporten door zijn er inloopavonden. Ouders en leerlingen kunnen dan het werk van de afgelopen periode bekijken.
Ouders kunnen natuurlijk ook op elk ander moment een afspraak maken met de leerkracht van hun kind. Ook zijn er andere bijeenkomsten waarop ouders welkom zijn, zoals de algemene ouderavond, tentoonstellingsdagen in verband met projecten, uitvoeringen van expressieactiviteiten enz.
Wanneer dit noodzakelijk geacht wordt, maakt de leerkracht een afspraak met de ouders voor een huisbezoek. Als er sprake is van gescheiden ouders, wordt gehandeld volgens een protocol. Kortweg houdt dit in dat beide ouders recht hebben op informatie. Het protocol kan desgewenst worden ingezien.

Medezeggenschapsraad (MR)
Aan elke school is een MR verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de ouders en het team medezeggenschap te geven. Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het schoolbeleid en de besluitvoering van het bestuur van de school, De MR vertegenwoordigt de school in zaken die de school aangaan. Zij moet worden gehoord door het bestuur.
De MR heeft 4 leden, 2 namens de ouders en 2 namens de leerkrachten. Daarnaast is er vanuit de ouders een adviserend ouderlid. De oudergeleding van de MR wordt eens per drie jaar gekozen uit en door ouders van ingeschreven leerlingen, de personeelsgeleding MR bestaat uit aangestelde leerkrachten.

Huidige samenstelling MR-oudergeleding:
Marieke Pieters, voorzitter
Niels van der Netten van Stigt, algemeen lid
Bas van Beem, (adviserend) lid

Leerkrachtgeleding:

Fione Bos, algemeen lid
Martijn Grefte, algemeen lid en secretaris

Sinds het schooljaar 2001 – 2002 heeft de MR een deel van haar bevoegdheden overgedragen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Marc Pieters vertegenwoordigt onze school in de GMR.

De MR heeft een reglement, hierin staat de werkwijze en bevoegdheden uitgelegd, tevens is er een huishoudelijk reglement

MR reglement De Klepper aug 2023

Huishoudelijk reglement De Klepper aug 2023

De MR heeft ook een jaarverslag, hierin kunt u lezen waar de MR dit jaar over gesproken heeft.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2022-2023

Ouderraad (OR)
Naast de wettelijk verplichte MR is er bovendien een OR. De activiteiten die de OR organiseert worden in commissies uitgevoerd. In die commissies zitten leerkrachten en ouders en samen organiseren zij de activiteiten. Ook kan de OR de MR adviseren over wensen van ouders.
De leden van de OR maken zich verdienstelijk bij feesten, sportdagen, schoolreizen e.d.
Ook organiseert de OR de algemene ouderavond, waar tevens verantwoording wordt afgelegd over jaarrekeningen en begroting van de OR

OR-leden:
Karlijn van der Hulst, voorzitter

Esmeralda Nugteren, penningmeester

Marina van den Anker, secretaris

Silja Wezenaar, algemeen lid

Patricia Toet, algemeen lid

Verkiezing van nieuwe leden voor de OR vindt plaats op de algemene ouderavond. Leden voor de OR worden gekozen door de ouders. U kunt zich hier vooraf voor opgeven.

De vergaderingen van de MR en OR zijn openbaar. Na elke OR en MR vergadering wordt de volgende vergaderdatum vastgesteld. Deze wordt bekend gemaakt in de nieuwsbrief. Het huishoudelijk reglement van de OR kan worden ingezien.

De OR heeft een reglement, hierin staat de werkwijze en bevoegdheden uitgelegd.

Huishoudelijk reglement OR De Klepper versie 12

De OR heeft ook een jaarverslag, hierin kunt u lezen waar de OR dit jaar over gesproken heeft.

Jaarverslag van de Ouderraad 2019-2020

Financieel jaarverslag 2019-2020 30092020

Emailadres OR: or.deklepper@gmail.com

Ouderparticipatie
Natuurlijk hoeven ouders geen lid te zijn van de MR of OR om betrokken te zijn bij school.
Elk jaar kunnen we hulp van ouders bij activiteiten als spelletjes, handvaardigheid, klusjes, sportactiviteiten, schoonmaken e.d. gebruiken. Veel van deze activiteiten kunnen minder uitgebreid doorgaan als we niet zouden kunnen rekenen op uw hulp!